خانه » سامانه فروش » سیستم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

سیستم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

صنایـع غذایـی مختلـف شـامل کارخانجـات تولیـد انـواع لبنیـات، کنسـرو، کمپـوت، رب گوجـه فرنگـی، انـواع چاشـنی (مرباجــات، ترشــیجات، شــوریجات،) تولیــد انــواع شــربت، آبمیــوه و نوشــیدنی هــا، تولیــد خشــکبار و آمــاده ســازی حبوبـات و سـبزیجات خشـک و علـی رغـم تنـوع بسـیار در محصـولات خـود، دارای شـباهت هـای بسـیاری در کیفیـت فاضـاب تولیـدی خـود مـی باشـند. مقـدار BOD و CODفاضـلاب ایـن صنایـع در برخـی مـوارد پاییـن تـر از 100و گاهـی بیشـتر از 10000میلـی گـرم در لیتـر اسـت. میـزان مـواد معلـق (TSS) نیـز در فاضلابهـای صنایـع غذایـی بسـیار متغیـر هسـتند. ممکـن اسـت تاحـدود 120000 میلـی گـرم در لیتـر متفـاوت باشـد. در بیـن صنایـع مختلـف غذایـی صنایـع کنسروسـازی بیشـترین فاضـاب را تولیـد میکنـد و صنعـت نیشـکر بالاتریـن بـار مـواد معلـق را ایجـاد میکنـد. بـا توجـه بـه غلظـت بـالای آلودگـی فاضابهـای صنایــع غذایــی معمــولا ترکیبــی از روشهــای فیزیکــی، شــیمیایی و بیولوژیکــی بــه منظــور تصفیــه پســاب تولیــدی اسـتفاده میشـود تــا پسـاب تصفیــه شــده در حــدود اسـتانداردهای مجــاز سـازمان حفاظــت محیـط زیسـت باشــد. بـرای انتخـاب فرآینـد جهـت تصفیـه فاضـلاب صنایـع غذایـی نیـاز بـه آنالیـز کیفـی فاضـاب وجـود دارد. بـا توجـه بـه نـوع و ماهیـت فاضـلاب، فرآینـد مـورد نیـاز جهـت تصفیـه انتخـاب و طراحـی مـی گـردد. بـه طـور کلـی قسـمت هـای فرآینـد تصفیـه فاضـلاب صنایـع غذایـی مـی توانـد شـامل بخـش هـای زیـر باشـد کـه بـا توجـه بـه کیفیـت فاضـاب تولیـدی مـی توانـد بخـش هـای دیگـری بـه آن اضافـه و یـا کـم گـردد.  سپتیک تانک، متعادل سازی و تنظیم :pH کل این فرایندها در یک مخزن انجام می شود. چربـی گیـری: در خصـوص فاضـلاب بعضـی از صنایـع غذایـی ماننـد صنایـع لبنـی سیسـتم چربـی گیـری نیـاز مـی باشـد. نـوع سیسـتم چربـی گیـری بـر اسـاس میـزان چربـی هـای غیـر محلـول و محلـول طراحـی مـی گـردد. » بیوفیلتـر: در مرحلـه بعـد بـا توجـه بـه آنکـه بخـش عمـده ای از آلاینـده هـای فاضـلاب را مـواد آلـی تشـكیل مـی دهنـد كـه توسـط میكروارگانیسـم هـا قابـل تجزیـه مـی باشـند، لـذا اسـتفاده از فرآیندهـای بیولوژیکـی بـر پایـه بیوفیلتـر مطـرح مـی گـردد. نـوع بیوفیلتـر (هـوازی و بـی هـوازی) و تعـداد آن بـر اسـاس نـوع فاضـاب و میـزان BODآن طراحـی مـی گـردد. » تــه نشــینی شــیمیایی: در ایــن مرحلــه باقــی مانــده مــواد آلــی و ذرات معلــق بوســیله مــواد فلوکــه کننــده تــه نشــین شــده و لجــن حاصلــه بوســیله فیلتــر پــرس جــدا مــی شــود. » گندزدایــی: در ایــن مرحلــه فاضــاب تصفیــه شــده بوســیله سیســتم کلــر زنــی یــا ازن زنــی ضــد عفونــی شــده و خروجـی از ایـن مرحلـه فاضـاب تصفیـه شـده دارای کلیـه اسـتانداردهای سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت جهـت آبیـاری فضـای سـبز، کشـاورزی و مصـارف دیگـر مـی باشـد

فروشنده

خبرنامه
اطلاع از
guest
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

اطلاعات فروشنده

پویا ژن آزما مدت عضویت در 2 هفته
0% 0
رضایت خریدار : 0 % / (0)رای
  • کاملا راضی 0.00 ٪
  • راضی 0.00 ٪
  • نظری ندارم 0.00 ٪
  • ناراضی 0.00 ٪
  • کاملا ناراضی 0.00 ٪
آخرین امتیازات فروشنده هیچ دیدگاهی یافت نشد

پرسش از فروشنده

داده‌های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وب‌سایت، برای مدیریت قابل مشاهده و به آن‌ها دسترسی دارد، برای اهدافی که درحریم خصوصی ما وجود دارد این موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی حرفه ای

مهلت بازگشت وجه

7 روز ضمانت

ضمانت اصل بودن کالا

تایید اصالت کالا

تحویل اکسپرس

در کمترین زمان

سیستم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

توضیحات :

توجه: در صورتی که اطلاعات خاصی از این محصول مدنظر شماست که در قسمت توضیحات ثبت نشده، میتوانید از طریق ارسال تیکت با کارشناسان نوبل فارم در تماس باشید. با توجه به شرایط فروش محصولات در "بخش داروهای حیوانات خانگی" که مستلزم (نسخه مهر شده دامپزشک) می باشند؛ حتما از این قسمت اقدام به بارگزاری "نسخه" مربوطه خود بفرمایید.

قیمت فروشنده

با ما تماس بگیرید

سیستم تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

با توجه به تفاوت ویژگی های محصولات داخل وبسایت با یکدیگر، لطفا قبل از خرید محصولات به موارد مورد نظر دقت فرمایید تا در فرآیند مرجوعی کالا مشکلات احتمالی پیش نیاید.

فروشنده

خبرنامه
اطلاع از
guest
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

اطلاعات فروشنده

پویا ژن آزما مدت عضویت در 2 هفته
0% 0
رضایت خریدار : 0 % / (0)رای
  • کاملا راضی 0.00 ٪
  • راضی 0.00 ٪
  • نظری ندارم 0.00 ٪
  • ناراضی 0.00 ٪
  • کاملا ناراضی 0.00 ٪
آخرین امتیازات فروشنده هیچ دیدگاهی یافت نشد

پرسش از فروشنده

داده‌های شخصی شما برای پشتیبانی از تجربه شما در این وب‌سایت، برای مدیریت قابل مشاهده و به آن‌ها دسترسی دارد، برای اهدافی که درحریم خصوصی ما وجود دارد این موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Asset 1
پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی حرفه ای

Asset 3
مهلت بازگشت وجه

7 روز ضمانت

Asset 4
ضمانت اصل بودن کالا

تایید اصالت کالا

Asset 5
تحویل اکسپرس

در کمترین زمان

نوبل فارم

نوبل فارم اولین سامانۀ جامع ارائۀ کالا و خدمات صنایع دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته در کشور
شماره تماس: 88174621-021
آدرس ایمیل: info@nobelfarm.com

دسترسی سریع نوبل فارم

استفاده از مطالب سامانه جامع نوبل فارم فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به (سامانه جامع نوبل فارم) می‌باشد.